Menu Sluiten
Dutch NL English EN French FR German DE Portuguese PT

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
 

Artikel 1:
Toepasselijkheid deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen NIKOLA cvba en haar klanten, voor zover partijen er niet uitdrukkelijk van zijn afgeweken.

De offertes of prijsopgaven van NIKOLA cvba zijn geldig voor 5 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2:
De klant moet tijdens de levering alle geconstateerde gebreken melden aan NIKOLA cvba. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op reclame. Er kunnen geen klachten worden ingediend over nieuwe schade aan het voertuig na levering. 

Artikel 3:
De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de aanvaarding door de klant van de prijsofferte aan NIKOLA cvba. De in een aanbieding genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4:
De door NIKOLA cvba opgegeven levertijden kunnen niet als strikte termijnen worden beschouwd. Dit zijn schattingen die worden gemaakt op basis van de planning, maar onder voorbehoud van levering van onderdelen door derden.

Artikel 5: 
Garantie 1. NIKOLA cvba garandeert al zijn werken of wijzigingen gedurende een periode van 1 jaar wettelijke garantie. De garantie op verkochte voertuigen komt overeen met de wettelijke garantie op voorwaarde dat de fabrieksgarantie wordt gerespecteerd als deze nog steeds geldig is. Auto verkocht in de staat zoals ze is, bekend bij de koper. Vrij van schade of technische problemen.

Artikel 6:
De aansprakelijkheid van NIKOLA cvba is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7:
Factuurprijs en betaling 1. De factuurprijs bestaat uit de overeengekomen prijs voor reparatie of verkoop. Hieronder vallen de kosten van dossierbeheer, schoonmaak en aflevering van het voertuig (met uitzondering van kosten gemaakt door derden). De kosten van elk vervangend voertuig moeten uitdrukkelijk overeengekomen worden tussen NIKOLA cvba en zijn klant.

Artikel 8:
U dient te betalen bij het ophalen van het voertuig. Uitzonderlijk, en alleen met uitdrukkelijke toestemming van NIKOLA, kan een betalingstermijn van 5 dagen worden toegekend voor reparatiewerkzaamheden. Dit kan in geen geval gelden voor leveringen van verkochte auto's.

Artikel 9:
Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is over het openstaande bedrag een rente van 10% verschuldigd.

Artikel 10:
Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant, waarbij in ieder geval het verschuldigde bedrag verschuldigd is: 450 euro dossierkosten plus aan derden te betalen kosten.

Artikel 11:
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12:
Overmacht 1. Indien NIKOLA cvba door overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden die NIKOLA cvba verhinderen haar verplichtingen na te komen en die niet aan NIKOLA cvba kunnen worden toegerekend. Hieronder vallen ook: stakingen, onvoorziene omstandigheden bij leveranciers, of derden waarvan NIKOLA cvba afhankelijk is.

Artikel 13:
Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan een maand, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14:
Indien NIKOLA cvba bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 15:
Klachten 1. De klant dient de geleverde reparatie of het geleverde voertuig onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de klant te controleren of het afgeleverde voertuig zowel qua kwaliteit als met de fabrieksnormen beantwoordt aan wat is afgesproken.

Artikel 16:
De klant moet alle geconstateerde gebreken binnen een week na levering aan NIKOLA cvba melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op reclame. Er kunnen geen klachten worden ingediend over nieuwe schade aan het voertuig na levering.

Artikel 17:
Zelfs als de klant tijdig een klacht indient, blijft zijn betalingsverplichting en geplaatste aankooporders van kracht totdat NIKOLA cvba anders beslist.

Artikel 18: Onderdelen kunnen alleen aan NIKOLA cvba worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKOLA cvba.

Artikel 19:
Vervangwagen Alle afspraken met betrekking tot een vervangwagen staan ​​expliciet vermeld op het daarvoor bestemde vervangwagendocument.

Artikel 20:
Geschillenbeslechting en toepasselijk recht Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.

Artikel 21: 
Hoewel we alles in het werk stellen om de status van gratis supercharging, de software en hardware van de stuurautomaatversies, de trekhaak of het sleepaccessoire en andere hardware- en softwareopties van de voertuigen te bevestigen, is het zo dat de gebruiksvoorwaarden worden gedefinieerd en beheerd door Tesla Motors en kunnen als zodanig onderhevig zijn aan wijzigingen.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als deze voorwaarden zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 22:
Bij het online of offline reserveren van een auto is de aankoop van het voertuig pas definitief als wij een betalingsbewijs van een aanbetaling van € 4000 hebben ontvangen en op onze bankrekening hebben ontvangen.

We behouden ons alle rechten voor om de voertuigen die we aanbieden te annuleren, reserveren en verkopen.
De aanbetaling van € 4000 wordt niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Alle overeenkomsten tussen NIKOLA cvba en de klant worden beheerst door Belgisch recht.