Menu Sluiten
Dutch NL English EN French FR German DE Portuguese PT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
 

Artikel 1: Toepasselijkheid Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen NIKOLA cvba en haar klanten, voor zover de partijen hier niet uitdrukkelijk van zijn afgeweken.

De offertes of prijsopgaven van NIKOLA cvba zijn geldig voor 15 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van de aanvaarding door de klant van de prijsofferte aan NIKOLA cvba.

3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

De door NIKOLA cvba opgegeven levertijden kunnen niet als strikte termijnen worden beschouwd. Dit zijn schattingen die worden gemaakt op basis van de planning, maar onder voorbehoud van levering van onderdelen door derden.

Artikel 4: Garantie 1. NIKOLA cvba garandeert al haar werken of wijzigingen gedurende een periode van 2 jaar. De garantie op verkochte voertuigen komt overeen met de wettelijke garantie op voorwaarde dat de fabrieksgarantie wordt gerespecteerd als deze nog steeds geldig is.

2. De aansprakelijkheid van NIKOLA cvba is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 5: Factuurprijs en betaling 1. De factuurprijs bestaat uit de overeengekomen prijs voor de reparatie of verkoop. Dit omvat de kosten van bestandsbeheer, opschonen en afleveren van het voertuig (met uitzondering van kosten gemaakt door derden). De kosten van een vervangend voertuig moeten uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen NIKOLA cvba en zijn klant.

2. Betaling dient te geschieden wanneer het voertuig wordt opgehaald. Bij wijze van uitzondering en alleen met uitdrukkelijke toestemming van NIKOLA kan een reparatietermijn van 5 dagen worden toegekend voor reparatiewerkzaamheden. Dit kan in geen geval van toepassing zijn op leveringen van verkochte auto's.

3. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingstermijn is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is over het openstaande bedrag een rente van 10% verschuldigd.

4. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, komen alle redelijke kosten om buitengerechtelijke betaling te verkrijgen ten laste van de klant, waarbij ten minste het verschuldigde bedrag verschuldigd is: 450 euro dossierkosten plus aan derden te betalen kosten.

5. Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening.

U hebt deze PDF gemaakt van een toepassing zonder licentie om af te drukken naar novaPDF-printer (http://www.novapdf.com) Artikel 6: Overmacht 1. Indien NIKOLA cvba tijdelijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen wegens overmacht, worden deze opgeschort.

2. Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden die NIKOLA cvba beletten zijn verplichtingen na te komen en die niet aan NIKOLA cvba kunnen worden toegerekend. Dit omvat ook: stakingen, onvoorziene omstandigheden bij leveranciers of derden waarvan NIKOLA cvba afhankelijk is.

3. Indien een situatie van overmacht als bedoeld in dit artikel langer duurt dan een maand, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien NIKOLAcvba bij het begin van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd dit deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te betalen als ware het een afzonderlijk contract.

Artikel 7: Klachten 1. De klant dient de geleverde reparatie of het geleverde voertuig onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de klant te controleren of het afgeleverde voertuig zowel qua kwaliteit als met de fabrieksnormen beantwoordt aan wat is afgesproken.

2. De klant moet alle gedetecteerde defecten binnen een week na levering melden aan NIKOLA cvba. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Er kunnen geen klachten worden ingediend over nieuwe schade aan het voertuig na levering.

3. Zelfs als de klant tijdig een klacht indient, blijft zijn verplichting om te betalen en geplaatste bestellingen te kopen van kracht totdat NIKOLA cvba anders heeft besloten.

4. Onderdelen kunnen alleen aan NIKOLA cvba worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKOLA cvba.

Artikel 8: Vervangende auto Alle overeenkomsten met betrekking tot een vervangende auto worden expliciet vermeld op het daartoe bestemde vervangende autodocument.

Artikel 9: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht Elk geschil wordt beslecht door de rechtbanken van Brussel.

Alle overeenkomsten tussen NIKOLA cvba en de klant worden beheerst door Belgisch recht.